ASE Bucuresti selecteaza studenti pentru desfasurarea unor activitati in cadrul universitatii

ASE București își propune să selecteze studenți pentru desfășurarea unor activități în cadrul universității, pe perioada anului universitar
2019 – 2020:

 

  • se acordă 30 de locuri pentru studenţii de la programele de studii universitare de licenţă şi masterat, reprezentând cazuri sociale, care să desfășoare activități în cadrul universități și să primească burse semestriale din venituri proprii ale ASE București care să le permită plata taxei de şcolarizare;

 

  • se acordă 60 de locuri pentru studenţii dornici să se implice în activităţi în interesul Academiei de Studii Economice din București: 20 de burse de performanță pentru implicarea în activități extracurriculare (pentru studenții de la programele de licență sau de la programele de masterat, organizate la forma de învățământ cu frecvență, care beneficiază de finanțare de la buget) și maxim 40 de burse din venituri proprii, în funcție de solicitări, după caz.

 

Lista activităților ce urmează a fi desfășurate de către studenți în cadrul compartimentelor și a abilităților/aptitudinilor necesare poate fi consultată la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438). Programul activităților este de 4-5 ore/zi, flexibil în funcție de orar. Studenții vor fi recompensați.

 

Selectarea studenților se va face conform următorului calendar:

– Depunerea solicitărilor (cerere-tip însoțită de curriculum vitae, scrisoare de motivație și, dacă este cazul, dosar-social) la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438): până vineri11 octombrie 2019, ora 13:30;

– Intervievarea candidaților: conform unui calendar stabilit împreună cu prorectorul/decanul/șeful fiecărui departament/compartiment care solicită implicarea de studenți în activități în interesul ASE București .

Programul National Tabere Studentesti 2019

Studenții ASE București care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2019 trebuie să completeze cererea-tip și să o depună la secretariatul facultății sau să o transmită la cereretabere@gmail.com, în perioada 19 aprilie – 17 mai 2019 (până la ora 16:00).

 

 

Conform art. 4 al Metodologiei, beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești ce se vor desfășura în perioada vacanței de vară 2019 sunt studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, din ciclurile licență și masterat, integraliști (care au promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar 2017/2018 respectiv, pentru studenții din anul I, care au promovat toate disciplinele de studiu din semestrul I al anului universitar curent 2018/2019), în vârstă de până la 35 de ani. În cazul studenților reprezentând cazuri sociale, ierarhizarea se va face pe baza criteriilor sociale, neaplicându-se criteriul student-integralist.

 

Conform art. 15, secretariatele facultăților vor întocmi lista cu studenții ce se încadrează la art. 5, alin. (1) lit. a) și lit. b) și listele de rezerve pentru fiecare categorie de studenți și le vor afișa la avizier și pe site-ul propriu până la 24 mai 2019, ora 16:00.

 

Comisia de selecție a studenților beneficiari, desemnată la nivelul fiecărei facultăți până la 28 mai 2019 conform art. 16, va analiza listele întocmite, în conformitate cu prevederile art. 15 al Metodologiei amintite, și va întocmi, în perioada 03 – 06 iunie 2019, un proces verbal de selecție cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programul Național „Tabere Studențești” 2019. Procesul verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere, semnat și ștampilat, va fi afișat de Secretariatul Facultății la loc vizibil precum și pe site-ul propriu pe 7 iunie 2019.

 

Eventualele contestații privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără pot fi depuse până pe 9 iunie 2019, ora 16:00, personal la secretariatul fiecărei facultății sau în format electronic la cereretabere@gmail.com.

 

Ulterior întâlnirii cu beneficiarii (ce va avea loc conform art. 25 în perioada 24 – 25 iunie 2019), Comisia de la nivelul facultății va elabora borderourile cu beneficiarii. Listele cu studenții beneficiari ai taberelor, precum și locațiile și perioadele de desfășurare vor fi afișate la loc vizibil, cât și pe site-ul propriu al facultăților pe 26 iunie 2019.

 

Puteți transmite orice întrebare, nelămurire, problemă legată de repartizarea locurilor de tabără prin intermediul formularului de contact sau la cereretabere@gmail.com.

 

Verificarea antiplagiat a lucrarilor de licenta si a disertatiilor 2018-2019

VERIFICAREA ANTIPLAGIAT 2018 – 2019

INSTRUCȚIUNI PENTRU STUDENȚI

 

Având în vedere atenția tot mai mare acordată verificării antiplagiat, Direcția Managementul Cercetării și Inovării organizează, și în acest an, sesiune de instruire pentru studenți, în vederea pregătirii corespunzătoare a procesului de verificare antiplagiat a lucrărilor de licență și de disertație.

Vă așteptăm luni, 1 aprilie 2019, între orele 9:00 – 18:00, din oră în oră, de la fix, la sesiunea de instruire dedicată verificării antiplagiat, desfășurată la sala 2416.

 

Verificarea oficială

 

Verificarea oficială a lucrărilor de licență sau de disertație a studenților Academiei de Studii Economice din București se realizează prin intermediul platformei student.ase.ro.

Studenții vor structura textul lucrării în format Word docx, în fișiere separate pentru copertă, cuprins, abstract (dacă este cazul), conținut, bibliografie și anexe (dacă este cazul) pentru a fi încărcate separat pe pagina web a acestora de pe platforma webstudent.ase.ro.

Înainte ca studenții să încarce lucrările de licență/disertație și de licență pe pagina web, se recomandă ca, în cadrul consultațiilor programate, conducătorul științific să stabilească dacă lucrarea a fost finalizată și poate fi încărcată de către studenți pe pagina lor personală.

Dacă studenții nu respectă formatul solicitat și nu încarcă lucrarea în fișierele separate, răspunderea le aparține în totalitate.

 

Perioada de încărcare a lucrărilor de disertație pe pagina web a studenților pentru anul universitar 2018-2019 este 10 – 14 iunie 2019.

Perioada de verificare antiplagiat de către conducătorul științific și acordarea calificativului Admis/Respins pentru susținerea lucrării de disertație este: 17 – 20 iunie 2019.

Perioada de depunere, de către studenți, la departamentele de care aparține conducătorul științific, a lucrărilor de disertație, printate din platforma web, versiunea validată de conductorul științific este: 27 iunie 2019 – 28 iunie 2019.

 

Perioada de încărcare a lucrărilor de licență pe pagina web a studenților pentru anul universitar 2018-2019 este 24 iunie 2019 – 28 iunie 2019.

Perioada de verificare antiplagiat de către conducătorul științific și acordarea calificativului Admis/Respins pentru susținerea lucrării de licență este 1 iulie 2019 – 4 iulie 2019.

Perioada de depunere, de către studenți, la departamentele de care aparține conducătorul științific, a lucrărilor de licență, printate din platforma web, versiunea validată de conductorul științific, este 8 iulie 2019 – 10 iulie 2019.

 

Verificarea oficială a lucrărilor de licență/disertaţiilor studenților Academiei de Studii Economice din București din promoțiile anterioare se realizează prin intermediul platformei webstudent.ase.ro pe baza contului personal IDM reactivat in cadrul DTIC, la fel ca și în cazul studenților din promoția curentă. În prealabil, secretariatele întocmesc și transmit la DMCI liste cu studenții acceptați să susțină lucrările, conform modelului transmis de DMCI, cel târziu cu 10 zile lucrătoare înainte de perioada de încărcare a lucrărilor pe pagina web. DMCI transmite în termen de 5 zile lista la Direcția Tehnologia Informației și Comunicații, în vederea reactivării paginilor personale ale studenților din anii anteriori care s-au înscris pentru susținerea lucrării de licență sau disertației.

În cazul în care studenții nu își amintesc datele contului IDM care permite accesul la pagina personală, se pot adresa Direcției TIC pentru actualizarea datelor de autentificare conform cu instrucțiunile de pe http://www.net.ase.ro/IDMstudent.

 

Verificarea contra-cost

 

Înainte cu maxim 5 zile lucrătoare de perioada de încărcare a lucrărilor de licență sau disertație pe pagina web, studenții pot solicita verificare antiplagiat la DMCI, cu plata taxelor stabilite de Senat.

Data maximă pentru trimiterea lucrărilor de disertație pentru verificarea antiplagiat contra-cost este de 5 iunie 2019. Taxa stabilită de către Senatul ASE este de 50 lei/verificare.

Data maximă pentru trimiterea lucrărilor de licență pentru verificarea antiplagiat contra-cost este de 19 iunie 2019. Taxa stabilită de către Senatul ASE este de 50 lei/verificare.

 

Modalitatea de transmitere a lucrărilor de către studenți pentru verificarea contra-cost este următoarea:

– studenții trebuie să utilizeze aplicația disponibilă la adresa web http://dmci.ase.ro/index.php/antiplagiat-2019 și să furnizeze toate informațiile solicitate, inclusiv prin completarea și asumarea Formularului de informare prealabilă, în aplicarea art. 13 al GDPR, cu privire la prelucrarea de date personale a autorilor de lucrări.

– Lucrarea nu va fi verificată antiplagiat decât dacă este însoțită de chitanța ce atestă plata taxei pentru verificarea antiplagiat, atașată în format electronic (pozată/scanată). Taxa pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertație sau licență poate fi achitată la Casieria ASE sau în contul IBAN RO35TREZ70120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Statului sector 1 București , pe numele Academiei de Studii Economice din București (CUI 4433775).

– DMCI realizează verificarea în sistemul antiplagiat a informațiilor primite prin intermediul aplicației sus menționate;

– raportul de similitudine în format pdf și html este trimis de către DMCI către student la adresa de email pentru răspuns furnizată prin intermediul aplicației http://dmci.ase.ro/index.php/antiplagiat-2019 in maxim cinci zile lucrătoare de la data solicitării.

În situație de nefuncționare a aplicației disponibile la adresa web sus menționată, studenții pot trimite spre verificare, la adresa cercetare@ase.ro, un email cu subiectul „verificare antiplagiat”, care să aibă atașat un document în format docx sau doc cu lucrarea (fără cuprins, bibliografie și anexe) și care să aibă pe prima pagină (copertă) următoarele informații:

– tipul lucrării (licență / disertație)

– titlul lucrării;

– numele și prenumele autorului;

– numele și prenumele coordonatorulului (conducătorului științific);

– adresa de email la care studentul va primi răspuns.

Emailul va conține și chitanța ce atestă plata taxei pentru verificarea antiplagiat, în format electronic (pozată/scanată), precum și Formularul de informare prealabilă, în aplicarea art. 13 al GDPR, cu privire la prelucrarea de date personale a autorilor de lucrări, completat și semnat (pozat/scanat). Raportul de similitudine în format pdf și html generat de soft-ul antiplagiat este trimis de către DMCI către student la adresa de email pentru răspuns furnizată pe coperta lucrării.

În caz de funcționare a aplicației http://dmci.ase.ro/index.php/antiplagiat-2019, lucrările trimise spre verificare și pe email, la adresa cercetare@ase.ro nu vor fi luate în considerare vor avea ca și consecință pierderea priorității la verificarea prin intermediul aplicației antiplagiat a DMCI.

 

Instrucțiuni generale

 

Potrivit art. 2^1 alin (2) lit. a) și b) din Legea nr. 206/2004, plagiatul și autoplagiatul constituie abateri de la normele de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică.

 

***

Toate lucrările de licență și disertație și toate tezele de doctorat din cadrul Academiei de Studii Economice din București se verifică antiplagiat înainte de susținere.

 

***

Verificarea antiplagiat în cadrul Academiei de Studii Economice din București se realizează prin intermediul platformei Sistemantiplagiat.ro, un instrument care ajută conducătorii de lucrări/teze să evalueze originalitatea documentelor verificate.

 

***

Pentru fiecare verificare antiplagiat, platforma Sistemantiplagiat.ro va genera un Raport de Similitudine, document care determină cu exactitate proporția similitudinilor din textul verificat față de conținutul din bazele de date și de pe internet.

Coeficienții de Similitudine din raport sunt următorii:

– Coeficientul de Similitudine 1 = procentul din text cu toate fragmentele de minim cinci cuvinte similare descoperite de sistem în alte documente

– Coeficientul de Similitudine 2 = procentul din text cu toate fragmentele de minim 25 cuvinte similare descoperite de sistem în alte documente

 

***

Conducătorul de lucrare/teză trebuie să examineze Raportul de Similitudine din punct de vedere al apariției în lucrare a unor împrumuturi neautorizate. Recomandăm următoarele praguri de alertă:

– Coeficientul de Similitudine 1 să nu depășească 30%;

– Coeficientul de Similitudine 2 să nu depășească 5%.

Documentele care depășesc procentele permisibile ale coeficienților de similitudine nu pot fi considerate automat cazuri de plagiat.

 

****

Conducătorul științific trebuie să verifice în special următoarele aspecte:

– dacă lucrarea conține porțiuni mari de text (cel puțin 25 de cuvinte) identificate de sistem ca fiind asemănătoare;

– dacă apare un număr prea mare de potențiale împrumuturi dintr-o singură sursă;

– dacă intervine o coincidență între tematica lucrării analizate și potențialele împrumuturi;

– dacă lucrarea conține caracteristici de redactare care indică prezența unor împrumuturi „mecanice”;

– dacă lucrarea conține alertă privitoare la prezența mare a caracterelor dintr-un alfabet non-latin.

 

******

În cazul în care, în urma examinării Raportului de Similitudine, lucrarea nu trezește suspiciuni, conducătorul științific va da avizul ca lucrarea să fie admisă în vederea susținerii sale, prin completarea „Procesului verbal de control al originalității lucrării”

În cazul în care, din examinarea Raportului de Similitudine, reiese că:

– împrumuturile care au fost depistate în lucrare nu sunt justificate și poartă semne de plagiat;

– în lucrare apar denaturări intenționate ale textului sau o prezență mare a caracterelor non-latine, care indică o tentativă de disimulare a împrumuturilor neautorizate, conducătorul științific nu va admite lucrarea în vederea susținerii sale și va pregăti „Avizul pentru neadmiterea lucrării”

 

******

În situația realizării mai multor verificări ale aceleiași lucrări, în diferite momente de timp, pot exista cazuri în care coeficienții de similitudine pot fi diferiți de la verificare la verificare:

  1. Pentru comparația unui document cu textele aflate în baza de date pot apărea procente diferite în următoarele situații:

– adăugarea unor documente noi în baza de date;

– ștergerea unor documente din baza de date;

– adăugarea unei noi resurse în baza de date (o nouă universitate care participă la schimbul de baze de date, noi texte adăugate în baza de date RefBooks, noi texte adăugate în baza de date legislativă);

– modificarea textului verificat;

– diferențe în interpretarea unor caractere din alfabete non-latine (între timp, sistemul poate învăța conversia unor caractere din alfabete non-latine, astfel că la o verificare ulterioară coeficienții pot fi mai mari).

  1. Pentru comparația cu resursele internetului pot apărea procente diferite din următoarele motive:

– internetul este într-o continuă schimbare, apar texte noi în mod constant;

– textele existente pot fi modificate;

– textele pot fi înlăturate complet;

– textele pot fi inaccesibile în timpul verificării.

 

 

 

ASE Bucuresti selecteaza studenti pentru desfasurarea unor activitati in cadrul universitatii (suplimentare activitati)

ASE București își propune să selecteze studenți pentru desfășurarea unor activități în cadrul universității, pe perioada semestrului al II-lea al anului universitar 2018 – 2019,
în cadrul:

  • Decanatului Facultății de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine) (FABIZ);
  • Serviciului Management Educațional, Biroul Documente Curriculare (SME-BDC).

 

Lista activităților ce urmează a fi desfășurate de către studenți și a abilităților/aptitudinilor necesare poate fi consultată la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438).

Programul activităților este de 4-6 ore/zi, flexibil în funcție de orar. Studenții vor fi recompensați.

 

Selectarea studenților se va face conform următorului calendar:

– Depunerea solicitărilor (cerere-tip însoțită de curriculum vitae, scrisoare de motivație și, dacă este cazul, dosar-social) la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438): până joi, 28 februarie 2019, ora 16:00;

– Intervievarea candidaților: vineri, 1 martie 2019 (FABIZ) respectiv luni, 4 martie 2019 (SME-BDC).

ASE Bucuresti selecteaza studenti pentru desfasurarea unor activitati in cadrul universitatii (suplimentare activitati)

ASE București își propune să selecteze studenți pentru desfășurarea unor activități în cadrul universității, pe perioada anului universitar 2018 – 2019,
în cadrul
Direcției Achiziții Publice – Serviciul Achiziții Publice.

 

Lista activităților ce urmează a fi desfășurate de către studenți și a abilităților/aptitudinilor necesare poate fi consultată la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438).

Programul activităților este de 4-6 ore/zi, flexibil în funcție de orar. Studenții vor fi recompensați.

 

Selectarea studenților se va face conform următorului calendar:

– Depunerea solicitărilor (cerere-tip însoțită de curriculum vitae, scrisoare de motivație și, dacă este cazul, dosar-social) la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438): până marți, 15 ianuarie 2019, ora 16:00;

– Intervievarea candidaților: miercuri, 16 ianuarie 2019.