ASE Bucuresti selecteaza un student Referent Comunicare Cabinet Rector

ASE București dorește să implice un student care să desfășoare activități de referent comunicare în cadrul Cabinetului Rectorului.

Programul este în medie de 6 ore/zi, flexibil în funcție de orar. Studentul va fi recompensat pentru activitatea prestată.

 

Responsabilități: 

– suport în relaţionarea cu absolvenții universității, studenții și organizațiile studențești;

– suport în relaționarea cu compartimentele din organigrama universității și cu partenerii;

– implicarea în administrarea de canale de comunicare (site, pagina de Facebook);

– suport în dezvoltarea de evenimente/ activitaţi/ proiecte/ programe și promovarea acestora.

 

Abilitățile / aptitudinile / competențele pe care trebuie să le dețină studentul:

– fire ordonată, simț practic, responsabilă, comunicativă;

– cunoștințe PC.

 

Selectarea studenților se va face conform următorului calendar:

– Depunerea solicitărilor (cerere-tip însoțită de curriculum vitae, scrisoare de motivație și, dacă este cazul, dosar-social) la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438): până vineri, 4 mai 2018, ora 16:00;

– Intervievarea candidaților: luni, 7 mai 2018.

Verificarea antiplagiat a lucrarilor de licenta si a disertatiilor (studentii din promotiile anterioare)

Verificarea oficială

Verificarea oficială a lucrărilor de licență sau de disertație a studenților Academiei de Studii Economice din București din promoțiile anterioare se realizează prin intermediul SIMUR.

Studenții vor structura textul lucrării în format Word docx, în fișiere separate pentru copertă, cuprins, abstract (dacă este cazul), conținut, bibliografie și anexe (dacă este cazul) și vor trimite email la adresa cercetare@ase.ro cu subiectul „verificare oficială antiplagiat student din promoție anterioară”.

Înainte ca studenții să trimită lucrările de licență/disertație și de licență pentru verificarea oficială, se recomandă ca, în cadrul consultațiilor programate, conducătorul științific să stabilească dacă lucrarea a fost finalizată și poate fi trimisă spre verificare.

Dacă studenții nu respectă formatul solicitat și nu trimit lucrarea în fișierele separate, răspunderea le aparține în totalitate.

 

Pentru anul universitar 2017-2018, perioada de trimitere a lucrărilor de disertație aparținând studenților din promoțiile anterioare la adresa cercetare@ase.ro este 29 mai – 4 iunie 2018.

Perioada de verificare antiplagiat de către conducătorul științific și acordarea calificativului Admis/Respins pentru susținerea lucrării de disertație este: 5 iunie 2018 – 8 iunie 2018

Perioada de depunere, de către studenți, la departamentele de care aparține conducătorul științific, a lucrărilor de disertație printate din platforma SIMUR, versiunea validată și trimisă de conductorul științific (cu cod de identificare a verificării antiplagiat) este: 11 iunie 2018 – 13 iunie 2018.

 

Pentru anul universitar 2017-2018, perioada de trimitere a lucrărilor de licență aparținând studenților din promoțiile anterioare la adresa cercetare@ase.ro este 25 – 29 iunie 2018.

Perioada de verificare antiplagiat de către conducătorul științific și acordarea calificativului Admis/Respins pentru susținerea lucrării de licență este 2 iulie 2018 – 4 iulie 2018.

Perioada de depunere, de către studenți, la departamentele de care aparține conducătorul științific, a lucrărilor de licență printate din platforma SIMUR, versiunea validată și trimisă de conductorul științific (cu cod de identificare a verificării antiplagiat) este 9 iulie 2018 – 11 iulie 2018.

 

Verificarea contra-cost

 

Înainte cu maxim 5 zile lucrătoare de perioada de trimitere a lucrărilor de licență sau disertație pentru verificarea oficială prin SIMUR, studenții din promoțiile anterioare pot solicita verificare antiplagiat la DMCI, cu plata taxelor stabilite de Senat.

Data maximă pentru trimiterea lucrărilor de disertație pentru verificarea antiplagiat contra-cost este de 22 mai 2018. Taxa stabilită de către Senatul ASE este de 50 lei/verificare.

Data maximă pentru trimiterea lucrărilor de licență pentru verificarea antiplagiat contra-cost este de 18 iunie 2018. Taxa stabilită de către Senatul ASE este de 50 lei/verificare.

 

Modalitatea de transmitere a lucrărilor de către studenți pentru verificarea contra-cost este următoarea:

– studenții trebuie să utilizeze aplicația disponibilă la adresa web http://dmci.ase.ro/index.php/antiplagiat și să furnizeze toate informațiile solicitate;

– Lucrarea nu va fi verificată antiplagiat decât dacă este însoțită de chitanța ce atestă plata taxei pentru verificarea antiplagiat, atașată în format electronic (pozată/scanată). Taxa pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertație sau licență poate fi achitată la Casieria ASE sau în contul IBAN RO35TREZ70120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Statului sector 1 București, pe numele Academiei de Studii Economice din București (CUI 4433775).

– DMCI realizează verificarea în sistemul antiplagiat a informațiilor primite prin intermediul aplicației sus menționate;

– raportul de similitudine în format pdf și html este trimis de către DMCI către student la adresa de email pentru răspuns furnizată prin intermediul aplicației http://dmci.ase.ro/index.php/antiplagiat in maxim cinci zile lucrătoare de la data solicitării.

În situație de nefuncționare a aplicației disponibile la adresa web sus menționată, studenții pot trimite spre verificare, la adresa cercetare@ase.ro, un email cu subiectul „verificare antiplagiat”, care să aibă atașat un document în format docx sau doc cu lucrarea (fără cuprins, bibliografie și anexe) și care să aibă pe prima pagină (copertă) următoarele informații:

– tipul lucrării (licență / disertație)

– titlul lucrării;

– numele și prenumele autorului;

– numele și prenumele coordonatorulului (conducătorului științific);

– adresa de email la care studentul va primi răspuns.

Emailul va conține și chitanța ce atestă plata taxei pentru verificarea antiplagiat, în format electronic (pozată/scanată). Raportul de similitudine în format pdf și html generat de soft-ul antiplagit este trimis de către DMCI către student la adresa de email pentru răspuns furnizată pe coperta lucrării.

În caz de funcționare a aplicației http://dmci.ase.ro/index.php/antiplagiat , lucrările trimise spre verificare și pe email, la cercetare@ase.ro nu vor fi luate în considerare vor avea ca și consecință pierderea priorității la verificarea prin intermediul aplicației antiplagiat a DMCI.

IMPORTANT: Începând cu anul universitar 2017-2018 se poate realiza verificarea antiplagiat a lucrărilor în timp real, între lucrările aceleiași sesiuni. Dacă un student încarcă în pagina web o lucrare cu conținut împrumutat din lucrarea altui student din aceeași sesiune iar raportul de similitudine generat pentru una dintre lucrări cuprinde coeficienți peste limitele admise, AMBELE LUCRĂRI VOR FI RESPINSE!

Instrucțiuni generale

Potrivit art. 2^1 alin (2) lit. a) și b) din Legea nr. 206/2004, plagiatul și autoplagiatul constituie abateri de la normele de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică.

***

Toate lucrările de licență și disertație și toate tezele de doctorat din cadrul Academiei de Studii Economice din București se verifică antiplagiat înainte de susținere.

***

Verificarea antiplagiat în cadrul Academiei de Studii Economice din București se realizează prin intermediul platformei Sistemantiplagiat.ro, un instrument care ajută conducătorii de lucrări/teze să evalueze originalitatea documentelor verificate.

***

Pentru fiecare verificare antiplagiat, platforma Sistemantiplagiat.ro va genera un Raport de Similitudine, document care determină cu exactitate proporția similitudinilor din textul verificat față de conținutul din bazele de date și de pe internet.

Coeficienții de Similitudine din raport sunt următorii:

– Coeficientul de Similitudine 1 = procentul din text cu toate fragmentele de minim cinci cuvinte similare descoperite de sistem în alte documente

– Coeficientul de Similitudine 2 = procentul din text cu toate fragmentele de minim 25 cuvinte similare descoperite de sistem în alte documente

***

Conducătorul de lucrare/teză trebuie să examineze Raportul de Similitudine din punct de vedere al apariției în lucrare a unor împrumuturi neautorizate. Recomandăm următoarele praguri de alertă:

– Coeficientul de Similitudine 1 să nu depășească 50%;

– Coeficientul de Similitudine 2 să nu depășească 5%.

Documentele care depășesc procentele permisibile ale coeficienților de similitudine nu pot fi considerate automat cazuri de plagiat.

****

Conducătorul științific trebuie să verifice în special următoarele aspecte:

– dacă lucrarea conține porțiuni mari de text (cel puțin 25 de cuvinte) identificate de sistem ca fiind asemănătoare;

– dacă apare un număr prea mare de potențiale împrumuturi dintr-o singură sursă;

– dacă intervine o coincidență între tematica lucrării analizate și potențialele împrumuturi;

– dacă lucrarea conține caracteristici de redactare care indică prezența unor împrumuturi „mecanice”;

– dacă lucrarea conține alertă privitoare la prezența mare a caracterelor dintr-un alfabet non-latin.

 

******

În cazul în care, în urma examinării Raportului de Similitudine, lucrarea nu trezește suspiciuni, conducătorul științific va da avizul ca lucrarea să fie admisă în vederea susținerii sale, prin completarea „Procesului verbal de control al originalității lucrării”

În cazul în care, din examinarea Raportului de Similitudine, reiese că:

– împrumuturile care au fost depistate în lucrare nu sunt justificate și poartă semne de plagiat;

– în lucrare apar denaturări intenționate ale textului sau o prezență mare a caracterelor non-latine, care indică o tentativă de disimulare a împrumuturilor neautorizate, conducătorul științific nu va admite lucrarea în vederea susținerii sale și va pregăti „Avizul pentru neadmiterea lucrării”

******

În situația realizării mai multor verificări ale aceleiași lucrări, în diferite momente de timp, pot exista cazuri în care coeficienții de similitudine pot fi diferiți de la verificare la verificare:

  1. Pentru comparația unui document cu textele aflate în baza de date pot apărea procente diferite în următoarele situații:

– adăugarea unor documente noi în baza de date;

– ștergerea unor documente din baza de date;

– adăugarea unei noi resurse în baza de date (o nouă universitate care participă la schimbul de baze de date, noi texte adăugate în baza de date RefBooks, noi texte adăugate în baza de date legislativă);

– modificarea textului verificat;

– diferențe în interpretarea unor caractere din alfabete non-latine (între timp, sistemul poate învăța conversia unor caractere din alfabete non-latine, astfel că la o verificare ulterioară coeficienții pot fi mai mari).

  1. Pentru comparația cu resursele internetului pot apărea procente diferite din următoarele motive:

– internetul este într-o continuă schimbare, apar texte noi în mod constant;

– textele existente pot fi modificate;

– textele pot fi înlăturate complet;

– textele pot fi inaccesibile în timpul verificării.

 

Verificarea antiplagiat a lucrarilor de licenta si a disertatiilor (studentii din promotia curenta)

Verificarea oficială

Verificarea oficială a lucrărilor de licență sau de disertație a studenților Academiei de Studii Economice din București se realizează prin intermediul platformei webstudent.ase.ro.

Studenții vor structura textul lucrării în format Word docx, în fișiere separate pentru copertă, cuprins, abstract (dacă este cazul), conținut, bibliografie și anexe (dacă este cazul) pentru a fi încărcate separat pe pagina web a acestora de pe platforma webstudent.ase.ro.

Înainte ca studenții să încarce lucrările de licență/disertație și de licență pe pagina web, se recomandă ca, în cadrul consultațiilor programate, conducătorul științific să stabilească dacă lucrarea a fost finalizată și poate fi încărcată de către studenți pe pagina lor personală.

Dacă studenții nu respectă formatul solicitat și nu încarcă lucrarea în fișierele separate, răspunderea le aparține în totalitate.

 

Perioada de încărcare a lucrărilor de disertație pe pagina web a studenților pentru anul universitar 2017-2018 este 29 mai 2018 – 4 iunie 2018.

Perioada de verificare antiplagiat de către conducătorul științific și acordarea calificativului Admis/Respins pentru susținerea lucrării de disertație este: 5 iunie 2018 – 8 iunie 2018.

Perioada de depunere, de către studenți, la departamentele de care aparține conducătorul științific, a lucrărilor de disertație printate din platforma web a studenților, versiunea validată de conductorul științific (cu cod de identificare a verificării antiplagiat) este: 11 iunie 2018 – 13 iunie 2018.

 

Perioada de încărcare a lucrărilor de licență pe pagina web a studenților pentru anul universitar 2017-2018 este 25 iunie – 29 iunie 2018.

Perioada de verificare antiplagiat de către conducătorul științific și acordarea calificativului Admis/Respins pentru susținerea lucrării de licență este 2 iulie 2018 – 4 iulie 2018.

Perioada de depunere, de către studenți, la departamentele de care aparține conducătorul științific, a lucrărilor de licență printate din platforma web a studenților, versiunea validată de conductorul științific (cu cod de identificare a verificării antiplagiat) este 9 iulie 2018 – 11 iulie 2018.

 

Verificarea contra-cost

 

Înainte cu maxim 5 zile lucrătoare de perioada de încărcare a lucrărilor de licență sau disertație pe pagina web, studenții pot solicita verificare antiplagiat la DMCI, cu plata taxelor stabilite de Senat.

Data maximă pentru trimiterea lucrărilor de disertație pentru verificarea antiplagiat contra-cost este de 22 mai 2018. Taxa stabilită de către Senatul ASE este de 50 lei/verificare.

Data maximă pentru trimiterea lucrărilor de licență pentru verificarea antiplagiat contra-cost este de 18 iunie 2018. Taxa stabilită de către Senatul ASE este de 50 lei/verificare.

 

Modalitatea de transmitere a lucrărilor de către studenți pentru verificarea contra-cost este următoarea:

– studenții trebuie să utilizeze aplicația disponibilă la adresa web http://dmci.ase.ro/index.php/antiplagiat și să furnizeze toate informațiile solicitate;

– Lucrarea nu va fi verificată antiplagiat decât dacă este însoțită de chitanța ce atestă plata taxei pentru verificarea antiplagiat, atașată în format electronic (pozată/scanată). Taxa pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertație sau licență poate fi achitată la Casieria ASE sau în contul IBAN RO35TREZ70120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Statului sector 1 București , pe numele Academiei de Studii Economice din București (CUI 4433775).

– DMCI realizează verificarea în sistemul antiplagiat a informațiilor primite prin intermediul aplicației sus menționate;

– raportul de similitudine în format pdf și html este trimis de către DMCI către student la adresa de email pentru răspuns furnizată prin intermediul aplicației http://dmci.ase.ro/index.php/antiplagiat in maxim cinci zile lucrătoare de la data solicitării.

În situație de nefuncționare a aplicației disponibile la adresa web sus menționată, studenții pot trimite spre verificare, la adresa cercetare@ase.ro, un email cu subiectul „verificare antiplagiat”, care să aibă atașat un document în format docx sau doc cu lucrarea (fără cuprins, bibliografie și anexe) și care să aibă pe prima pagină (copertă) următoarele informații:

– tipul lucrării (licență / disertație)

– titlul lucrării;

– numele și prenumele autorului;

– numele și prenumele coordonatorulului (conducătorului științific);

– adresa de email la care studentul va primi răspuns.

Emailul va conține și chitanța ce atestă plata taxei pentru verificarea antiplagiat, în format electronic (pozată/scanată). Raportul de similitudine în format pdf și html generat de soft-ul antiplagiat este trimis de către DMCI către student la adresa de email pentru răspuns furnizată pe coperta lucrării.

În caz de funcționare a aplicației http://dmci.ase.ro/index.php/antiplagiat, lucrările trimise spre verificare și pe email, la adresa cercetare@ase.ro nu vor fi luate în considerare vor avea ca și consecință pierderea priorității la verificarea prin intermediul aplicației antiplagiat a DMCI.

IMPORTANT: Începând cu anul universitar 2017-2018 se poate realiza verificarea antiplagiat a lucrărilor în timp real, între lucrările aceleiași sesiuni. Dacă un student încarcă în pagina web o lucrare cu conținut împrumutat din lucrarea altui student din aceeași sesiune iar raportul de similitudine generat pentru una dintre lucrări cuprinde coeficienți peste limitele admise, AMBELE LUCRĂRI VOR FI RESPINSE!

 

Instrucțiuni generale

Potrivit art. 2^1 alin (2) lit. a) și b) din Legea nr. 206/2004, plagiatul și autoplagiatul constituie abateri de la normele de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică.

***

Toate lucrările de licență și disertație și toate tezele de doctorat din cadrul Academiei de Studii Economice din București se verifică antiplagiat înainte de susținere.

***

Verificarea antiplagiat în cadrul Academiei de Studii Economice din București se realizează prin intermediul platformei Sistemantiplagiat.ro, un instrument care ajută conducătorii de lucrări/teze să evalueze originalitatea documentelor verificate.

***

Pentru fiecare verificare antiplagiat, platforma Sistemantiplagiat.ro va genera un Raport de Similitudine, document care determină cu exactitate proporția similitudinilor din textul verificat față de conținutul din bazele de date și de pe internet.

Coeficienții de Similitudine din raport sunt următorii:

– Coeficientul de Similitudine 1 = procentul din text cu toate fragmentele de minim cinci cuvinte similare descoperite de sistem în alte documente

– Coeficientul de Similitudine 2 = procentul din text cu toate fragmentele de minim 25 cuvinte similare descoperite de sistem în alte documente

***

Conducătorul de lucrare/teză trebuie să examineze Raportul de Similitudine din punct de vedere al apariției în lucrare a unor împrumuturi neautorizate. Recomandăm următoarele praguri de alertă:

– Coeficientul de Similitudine 1 să nu depășească 50%;

– Coeficientul de Similitudine 2 să nu depășească 5%.

Documentele care depășesc procentele permisibile ale coeficienților de similitudine nu pot fi considerate automat cazuri de plagiat.

****

Conducătorul științific trebuie să verifice în special următoarele aspecte:

– dacă lucrarea conține porțiuni mari de text (cel puțin 25 de cuvinte) identificate de sistem ca fiind asemănătoare;

– dacă apare un număr prea mare de potențiale împrumuturi dintr-o singură sursă;

– dacă intervine o coincidență între tematica lucrării analizate și potențialele împrumuturi;

– dacă lucrarea conține caracteristici de redactare care indică prezența unor împrumuturi „mecanice”;

– dacă lucrarea conține alertă privitoare la prezența mare a caracterelor dintr-un alfabet non-latin.

 

******

În cazul în care, în urma examinării Raportului de Similitudine, lucrarea nu trezește suspiciuni, conducătorul științific va da avizul ca lucrarea să fie admisă în vederea susținerii sale, prin completarea „Procesului verbal de control al originalității lucrării”

În cazul în care, din examinarea Raportului de Similitudine, reiese că:

– împrumuturile care au fost depistate în lucrare nu sunt justificate și poartă semne de plagiat;

– în lucrare apar denaturări intenționate ale textului sau o prezență mare a caracterelor non-latine, care indică o tentativă de disimulare a împrumuturilor neautorizate, conducătorul științific nu va admite lucrarea în vederea susținerii sale și va pregăti „Avizul pentru neadmiterea lucrării”

******

În situația realizării mai multor verificări ale aceleiași lucrări, în diferite momente de timp, pot exista cazuri în care coeficienții de similitudine pot fi diferiți de la verificare la verificare:

  1. Pentru comparația unui document cu textele aflate în baza de date pot apărea procente diferite în următoarele situații:

– adăugarea unor documente noi în baza de date;

– ștergerea unor documente din baza de date;

– adăugarea unei noi resurse în baza de date (o nouă universitate care participă la schimbul de baze de date, noi texte adăugate în baza de date RefBooks, noi texte adăugate în baza de date legislativă);

– modificarea textului verificat;

– diferențe în interpretarea unor caractere din alfabete non-latine (între timp, sistemul poate învăța conversia unor caractere din alfabete non-latine, astfel că la o verificare ulterioară coeficienții pot fi mai mari).

  1. Pentru comparația cu resursele internetului pot apărea procente diferite din următoarele motive:

– internetul este într-o continuă schimbare, apar texte noi în mod constant;

– textele existente pot fi modificate;

– textele pot fi înlăturate complet;

– textele pot fi inaccesibile în timpul verificării.

 

 

ASE Bucuresti selecteaza un student pentru Decanatul Facultatii de Economie Teoretica si Aplicata

ASE București dorește să implice un student în activitatea de la Decanatul Facultății de Economie Teoretică și Aplicată.

Programul este în medie de 6 ore/zi, flexibil în funcție de orar. Studentul va fi recompensat pentru activitatea prestată.

 

Responsabilități: 

activități de suport în cadrul decanatului;

– redactare și distribuire documente informative;

– informarea studenților cu privire la termene / deadline-uri;

– centralizare convenții de practică;

– comunicare internă și externă.

 

Abilitățile / aptitudinile / competențele pe care trebuie să le dețină studentul:

– fire ordonată, simț practic, responsabilă, comunicativă;

– cunoștințe PC.

 

Selectarea studenților se va face conform următorului calendar:

– Depunerea solicitărilor (cerere-tip însoțită de curriculum vitae, scrisoare de motivație și, dacă este cazul, dosar-social) la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438): până marți, 6 martie 2018, ora 16:00;

– Intervievarea candidaților: miercuri, 7 februarie 2018.

—-

Update 06.03.2018

Deoarece maine, 07.03.2018, începe vizita ARACIS, interviul a fost reprogramat pentru Luni, 12.03.2018, ora 15, sala 2116.

 

ASE Bucuresti selecteaza un student pentru Serviciul Marketing si Comunicare

ASE București dorește să implice un student în activitatea Serviciului Marketing și Comunicare.

Programul este în medie de 6 ore/zi, flexibil în funcție de orar. Studentul va fi recompensat pentru activitatea prestată.

 

Responsabilități: 

–        participare la conceperea textelor pentru broşuri, pliante şi alte prezentări de imagine ale ASE, în limbile română și engleză;

–       participare la realizarea grafică a materialelor promoționale instituționale (cunoştinţe de Photoshop, Corel Draw, Powerpoint, Prezi etc.);

–       participare la organizarea evenimentelor şi a acţiunilor de imagine ASE și la promovarea serviciilor educaţionale şi a imaginii ASE.

 

Abilităţile / aptitudinile / competenţele necesare:

–       cunoştinţe de Photoshop, Corel Draw, Powerpoint, Prezi etc.

–       gândire creativă, personalitate plăcută;

–       vocabular bogat şi fluenţă în exprimare;

–       spirit de iniţiativă, abilităţi de lucru în echipă;

–       capacitate de analiză şi sinteză;

–       abilităţi de organizare a timpului;

–       rezistenţă la stres, flexibilitate.

 

Selectarea studenților se va face conform următorului calendar:

– Depunerea solicitărilor (cerere-tip însoțită de curriculum vitae, scrisoare de motivație și, dacă este cazul, dosar-social) la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438): până luni, 5 martie 2018, ora 16:00;

– Intervievarea candidaților: marți, 6 februarie 2018.